Wydawnictwa

Rocznik bialskopodlaski.

„Rocznik” ma charakter interdyscyplinarny chociaż przeważają w nim treści historyczne adresowane do różnych kręgów społeczeństwa. Jest periodykiem, na łamach którego zamieszczane są artykuły, materiały, recenzje i inne opracowania dotyczące regionu Południowego Podlasia, jego historii, dnia dzisiejszego i przyszłości, kultury, oświaty, ekologii itp. Łamy „Rocznika” otwarte są dla wszystkich, którzy mają do opublikowania kwestie ciekawe i pożyteczne społecznie... (więcej na stronie wydawnictwa).
Podlaski Kwartalnik Kluturalny.

Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego pogranicza kulturowego.ięcej na stronie wydawnictwa... (więcej na stronie wydawnictwa).
Anna Korólczyk, Pomilczmy razem
Biała Podlaska 2014

Wydaje się że poeta dojrzewa przez swoje pisanie, dorasta do coraz większych spraw, coraz odpowiedniejszych wniosków, dotyka wolno lecz cierpliwie i w końcu z sukcesem istoty rzeczy. Tak jest z Anną Korólczyk. To twórczość kiełkująca, nabierająca smaku i barw. Pierwsze miłości splatają się w niej z pierwotną miłością rodzicielską. Niewiara ściera się z potrzebą porządkowania szafy wypchanej chaosem. Pytana o egzystencję wkracza lekko na kolejne stopnie wtajemniczenia. Rodzi się kobieta. Wydanie skrywanych w szufladzie tekstów jest już mocnym dowodem na wartość tej poezji. Kolejnym może być subtelna nuta wrażliwości, specyficzny kobiecy charakter i mocno zaznaczona linia progresu. Mówiąc najprościej, twórczość zawarta w „pomilczmy razem" zasługuje na szczególną uwagę każdego, nawet najbardziej wymagającego odbiorcy. Miejmy nadzieję, że to jedynie początek intrygującej kariery literackiej.

Cena: 10,00 zł.
Jerzy Flisiński, Biała na Podlasiu: Dzieje miasta i okolic do 1795r., T.1.
Biała Podlaska 2012

Dotychczasowe zainteresowania dziejami Białej Podlaskiej, choć dość liczne, miały jednak charakter przyczynkarski. Historią miasta i regionu, dla którego było ono od zawsze centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, interesowano się zazwyczaj okazjonalnie. W świadomości lokalnej społeczności tkwi powszechne i głębokie przekonanie, iż Biała była miastem od początków swoich dziejów, zaś rozwój i znaczenie w regionie zawdzięcza potężnemu rodowi Radziwiłłów, w rękach których pozostawała do początków drugiego dziesięciolecia XIX w. Nie potrafiono jednak określić ani od kiedy Biała jest miastem, tzn. nawet przybliżonej daty jej lokacji na prawie magdeburskim, ani rzeczywistej roli właścicieli w dziejach miasta. […] Ambicją niniejszego opracowania jest wypełnienie tych luk, przedstawienie dziejów miasta w okresie do 1795 r. w oparciu o analizę zachowanych źródeł rękopiśmiennych, drukowanych, kartograficznych, literaturę przedmiotu oraz omówienie źródeł archeologicznych.

Cena: 45,00 zł.
Henryk Mierzwiński, Biała Podlaska w latach 1918-1939,
T. 3, Cz. 1

Biała Podlaska 2010 rok.

Oferowana czytelnikom książka ma charakter materiałowo-źródłowy i może być (i zapewne będzie) podstawą do opracowań szczegółowych, bowiem już bez przeprowadzania głębszej analizy można „zaryzyko-wać" twierdzenie, że każdy z osiemnastu rozdziałów może po jego roz-winięciu i wykorzystaniu wskazanych źródeł i literatury stać się od-dzielną książką, stąd autor m.in. tak często odsyłał czytelników do źró-deł i literatury, by mogli rozszerzyć swe wiadomości. Jeżeli więc praca niniejsza przyczyni się do spopularyzowania pięknej przeszłości Białej Podlaskiej w szerokich kręgach społeczeństwa miasta i jego okolic oraz zwiąże emocjonalnie młode pokolenie ze swoim miastem i regionem, to - zdaniem autora - cel jego wysiłku będzie osiągnięty. Uwzględniając sugestie recenzentów autor starał się maksymalnie spersonifikować książkę, tj. uwzględnić jak największą liczbę nazwisk osób związanych z miastem i regionem.

Cena 75,00 zł.
Jerzy Flisiński, Henryk Mierzwiński, Biała Podlaska w latach 1939-1944, T 3, cz. 2.
Biała Podlaska 2012

Niniejsza książka stanowi część II tomu III obszernej monografii Białej Podlaskiej i obszarów, dla których miasto to od zawsze było centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym. Książka chronologicznie obejmuje niewielki okres, bo tylko lata 1939-1944, ale był to czas niezwykle tragiczny w dziejach regionu i jego mieszkańców. Okres okupacji - sam w sobie bardzo dramatyczny, okupiony krwią wielu istnień ludzkich, ruiną gospodarki, oświaty, kultury, olbrzymimi stratami materialnymi - kończył jedną z epok w dziejach narodu i państwa polskiego, otwierając zarazem całkiem nowy rozdział historii Polski i Polaków, ale - co wykazały dzieje kilku dziesiątek lat powojennych -wcale nie tak świetlany, jak mogło tego oczekiwać tak boleśnie doświadczone latami okupacji społeczeństwo polskie. Zgodnie z przyjętą zasadą dla całej monografii miasta i okolic, ujętej pod wspólnym tytułem: Dzieje Białej Podlaskiej, w książce niniejszej starano się upamiętnić jak najwięcej nazwisk mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, którzy nie tylko wnieśli swój wkład w zwycięstwo nad wrogiem (partyzanci), ale - nie bacząc na możliwość utraty życia - prowadząc tajne komplety ratowali ducha narodu, utrwalając uczucia patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży (nauczyciele). To samo kryterium decydowało o zamieszczeniu w tekście nazwisk tak licznych ofiar spośród ludności chrześcijańskiej, jak i żydowskiej.

Cena 60,00 zł.
Paweł Tarkowski, Biała Podlaska w latach 1944-1989, T.4
Biała Podlaska 2011

Tematem książki są dzieje Białej Podlaskiej w latach 1944-1989, miasta wydzielonego na prawach powiatu grodzkiego, położonego w północnej części województwa lubelskiego. Książka nakreśla główne przejawy życia miasta w omawianym okre-sie, jak rozwój demograficzny, terytorialny, podstawy administracyjno-prawne, życie polityczne i działalność opozycji demokratycznej. Zakres badań obejmuje również życie gospodarcze Białej Podlaskiej z jej rze-miosłem, przemysłem, handlem oraz infrastrukturą komunalną. Przed-miotem badań objęto również oświatę, opiekę zdrowotną, życie kultu-ralne oraz religijne w mieście.

Cena: 45,00 zł.
Dominik Sobol, Marzeniodajnia 
Biała Podlaska2014

Dominik Sobol ma coś bardzo oryginalnego do powiedzenia ... i po prostu to czyni, tak jak na przykład we wzruszającym wierszu „umieranie dziadków":
IA...
przyszło nagle
rankiem
jeszcze spałem
snem spokojnym
z pluszowa biedronką pod ręką
ty też spałeś
ale inaczej ...

I zbędne jest tutaj poszukiwanie jakiegoś drugiego czy trzeciego dna. Wszystko jest jasne; nie sposób nie zatrzymać się choć na chwilę, nie zamyślić, nad zderzeniem tego co nieuniknione z dziecięca ufnością. Śledząc dotychczasową twórczość Dominika Sobola nie sposób nie dostrzec pozytywnych zmian, jakie zachodzą w jego warsztacie literackim. Świadczy to, że nie tracąc kontaktu z otaczającym go światem nieustannie pracuje nad słowem, sprawiając, że kolejne wiersze stają się coraz smaczniejszymi literackimi „kąskami".

Cena 10,00 zł.
Marta Świć, A jednak … lecę
Biała Podlaska 2015

Kolejny zbiorek utalentowanej podlaskiej poetki Marty Świć przypada na bardzo trudne i niepewne czasy. W „bolesną" strukturę świata wchodzi własnym głosem, mimo swojego młodego wieku, Poetka, pełna skądinąd lirycznej delikatności, uwodząc przy tym metaforą prostą i bez nonszalancji. Wyznaje:

Szelestem kartek
Można się upić do dna
Zapachem druku
Legalnie uzależnić
Pragnąc spełnienia marzeń

Cena 10,00 zł.
Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989
Biała Podlaska 2013

Ponad trzydzieści lat temu, w wyniku protestów społecznych, powstała „Solidarność”. Czas jej narodzin, zbudzonych nadziei, doświadczeń nocy grudniowej i podjętych działań w kolejnych latach, ciągle stawia przed historykami konieczność odkrywania nie znanych dotąd kart. „Solidarność” formalnie pozostawała związkiem, ale jej rola dziejowa, oddziaływanie na wszystkie sfery życia daleko wykraczało poza te ramy. Doprowadziła nie tylko do przeobrażeń w Polsce, ale i w tej części Europy. Przedkładana praca staje się pierwszym spojrzeniem na dzieje Solidarności bialskopodlaskiej. Ukazana została w kontekście ówczesnych determinantów, specyfiki regionu, historycznych uwarunkowań, różnych postaw mieszkańców.

Cena: 50,00 zł.
Weronika Iwaniuk, Częstotkliwości
Biała Podlaska 2013

Częstotliwości odurzają, częstotliwości bolą, częstotliwości nie lukrują. Tomik Weroniki Iwaniuk nie pozostawia czytelnika obojętnym. Z całą pewnością rozbudza również pragnienie kontaktu z piękną poezją, czego nigdy dosyć. Majstersztyki poetyckie „Strych" oraz „Tatusiu" (sam mi zęby dałeś/ nie dziw się teraz/ że gryzę) to utwory, które można  czytać kilkanaście razy. Po każdym z czytań pojawiały się kolejne przemyślenia, wątpliwości. A może znowu coś przeoczyliśmy, czegoś nie doczytaliśmy, nie zrozumieliśmy? I właśnie taka powinna być poezja - zmuszać do wysiłku, do emocji, także do cierpienia.

Cena 10,00 zł.